EC1018HG531_sacha-lodge-tamarin-monkeys.jpg [© Last Frontiers Ltd]

Sacha Lodge | Tamarin monkeys. | The Amazon (Ecuador)

Filename: EC1018HG531_sacha-lodge-tamarin-monkeys.jpg (Hannah Goodin)